Odlučovače ropných látokodlučovač ropných látok Odlučovače ľahkých kvapalín ( ropných látok ) sa používajú na čistenie vôd, ktoré sú znečistené voľnými ľahkými kvapalinami (motorové oleje, benzín, nafta a pod.)

Odlučovače ropných látok sa používajú najmä na:
• parkoviskách,
• šrotoviskách,
• odstavných, manipulačných a iných spevnených plochách určených pre parkovanie osobných a nákladných vozidiel,
• umyvárni automobilov
• všetkých prevádzok a procesov, kde môže dochádzať k uvoľňovaniu ľahkých kvapalín do odpadovej vody

Na základe povolenia príslušného orgánu štátnej vodnej správy je možné vody predčistené v odlučovači vypúšťať do recipientu alebo do verejnej kanalizácie.

Odlučovacie zariadenia ľahkých kvapalín sú vyrábané v zmysle najnovšej európskej normy EN 858 a spĺňajú najprísnejšie kritéria na kvalitu vyčistenej vody
(až do 0,05 mg/l NEL). Odlučovače sa navyše vyrábajú v kompaktnom celoplastovom prevedení, čo zabezpečuje ich vysokú životnosť a jednoduchú manipuláciu s nimi.

Odlučovače sa vyznačujú jednoduchosťou a vysoko spoľahlivosťou. V odlučovačoch sú použité sorpčné
materiály so zvýšenou sorpčnou schopnosťou, takže zariadenia nevyžadujú takmer žiadnu starostlivosť a údržbu.

Odlučovače ropných látok sú vyhotovované na mieru, podľa individuálnych potrieb každého zákazníka,
čím sa ušetria nemalé finančné prostriedky. Odlučovače sa vyhotovujú ako plnoprietokové resp. obtokom, pričom typ odlučovača (gravitačný, koalescenčný, sorpčný, s aktívnym uhlím) a spôsob čistenia sa volí podľa vstupných údajov od zákazníka. Výkonnosť jednotlivých odlučovačov je daná množstvom prietoku vody. V základnej ponuke sú odlučovače s výkonom od 1 do 30 l/s. Väčšie zariadenia a zariadenia pre iné prietoky sa dodávajú individuálne. K odlučovačom sa dodáva kompletná technická dokumentácia v zmysle ISO 9001.

      

Na výrobu odlučovačov ropných látok používame certifikované plasty s nasledujúcimi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami:


  Typy,rozmery a údaje odlučovačov ropných látok:

Aktuálnu cenovú ponuku si môžete pozrieť kliknutím na červené tlačítko "Cenová kalkulácia" vpravo hore.