info@bednarmontaze.sk 0905 229 394

Postup pri osadzovaní nádrže

Osadzovanie zariadenia je možné prevádzať pri teplotách nad 5 stupňov Celzia. Pri teplotách nižších hrozí jeho poškodenie. Pred osadením prekontrolujte celé zariadenie vrátane nadstavca. Prítoková a odtoková kanalizácia musí byť umiestnená v nezamŕzajúcej hĺbke, alebo musí byť zateplená (potrebu zateplenia proti premŕzaniu rieši projektant). Celoplastová nádrž čistiarne sa odporúča osádzať do výkopu na vyčistený betónový základ (zbavený drobných kamienkov a nečistôt) ručne pomocou gurtňových popruhov.

UPOZORNENIE:v Nádrž nesmie byť vystavená pádom, otrasom, alebo inému zaťaženiu, ktoré by spôsobilo jej mechanické poškodenie.

Betónový základ s rovinnosťou ± 5 mm sa vyhotoví podľa projektu stavby. Po osadení ČOV na betónové dno sa vyrovná do smeru a skontroluje vodorovnosť osadenia. V prípade, že vodorovnosť osadenia nebude v tolerancii ± 5 mm, nádrž sa musí vybrať, betónové dno ČOV upraviť a osadenie zopakovať. Po osadení a celkovom ustavení nádrže sa môže pristúpiť k napojeniu prítoku a odtoku.

Zlozenie COV
Čistička odpadových vôd Čistička odpadových vôd Čistička odpadových vôd

Do pripojovacieho potrubia čistiarne pre prítok odpadových vôd je zaustené prítokové potrubie tak, aby prečnievalo do nádrže ČOV a aby sa hrablicový kôš dal vyberať. Na pripojovacie potrubie pre odtok vyčistenej vody sa napojí kanalizačné odtokové potrubie. Po pripojení ČOV na prítokové a odtokové potrubie sa postupne celá napúšťa vodou. V nádrži sa striedavo napúšťajú jednotlivé sekcie tak, aby rozdiel hladín v nich nepresiahol 10 cm. Počas postupného napúšťania nádrže sa nádrž zároveň postupne betónuje resp. obsýpa (podľa lokálnych podmienok, PD a stavebnej súčinnosti výrobcu) rovnomerne po obvode.

  1. Obetónovanie sa vykonáva po vrstvách (podľa hladiny vody v nádrži), pričom každá vrstva sa nechá primerane vytvrdnúť. Postupne sa obetónuje nádrž až do stanovenej výšky 10/24 v projekte stavby a stavebnej súčinnosti výrobcu a ČOV sa napustí vodou až po hranu odtoku. Nádrž je vodotesná t.j. nevyžaduje izoláciu proti úniku vody.
  2. Na obsyp sa použije piesok (minimálne do vzdialenosti 15 cm od plášťa nádrže) alebo triedená zemina zbavená ostrých kameňov. Obsyp sa po vrstvách zhutňuje, pričom nádrž ostáva naplnená vodou. Pri obetónovaní/obsype časti nádrže nad hladinou vody sa nádrž (vrátane nadstavca) zapaží tak, aby zhutňovaná zemina nepoškodila nádrž. Samotné obetónovanie/obsyp nadstavca doporučujeme vykonávať pri osadenom kryte. V prípade, že sa nemôže nádrž zabezpečiť proti vstupu nepovolaných osôb resp. detí, odporúčame kryt nádrže uzamknúť a celý areál čistiarne zabezpečiť proti vstupu nepovolaných osôb (napr. oplotením). Celkové osadenie nádrže do terénu rieši projektant v PD.

UPOZORNENIE: Nádrž sa nesmie obetónovávať resp. obsypávať prázdna aby nedošlo k deformácii a prípadnému poškodeniu stien. Ak sa pri stavebných prácach do ČOV dostali nežiadúce predmety (napr. kamene, hlina atď.) treba ich z ČOV odstrániť a celú ČOV vyčistiť.

Osadenie COV
 
VH Ekotovar TUV
ČOV Trnava

Kompletná ČOV - čistiareň odpadových vôd - aj s príslušenstvom za nanižšie ceny. Na čističky odpadových vôd máme EUROcertifikát a dlhoročnú prax.

Kontaktujte nás

Bednár Montáže, s.r.o.
Lošonec, 919 04
0905 229 394
info@bednarmontaze.sk

© 2024 Bednár Montáže, s.r.o., Všetky práva vyhradené | Informácie o cookies | tvorba web stránok bohacek.sk