info@bednarmontaze.sk 0905 229 394

Priemyselné čistiarne odpadových vôd

Komunálne a priemyselné čistiarne odpadových vôd (ČOV) sú kategória čistiarní pre komunálnu sféru (väčšie obce a mestá, ich časti, aglomerácie, väčšie rekreačné strediská, systémy hotelov, zábavné parky a pod.) resp. pre rôzne priemyselné prevádzky (kedy sú doplnené o čistiace stupne podľa potreby danej priemyselnej prevádzky).

cistiaren odpadovych vod

Do kategórie komunálne a priemyselné čistiarne spadajú zväčša čistiarne nad 200 ekvivalentných obyvateľov resp. čistiarne odpadových vôd so špecifickým chemickým a látkovým zaťažením. ČOV sú tvorené technologickou linkou, ktorej základom je zvyčajne biologický reaktor s mechanickým predčistením.

Biologický reaktor čistiarne zaručuje odstránenie organického znečistenia a dusíka z odpadových vôd. V prípade sprísnených požiadaviek na kvalitu vyčistenej vody a potreby sa do technologickej linky ČOV zaradzuje simultánne zrážanie fosforu a terciárne dočistenie resp. iné. Nádrže ČOV sú rozdelené prepážkami na jednotlivé technologické priestory. Do nádrží sú inštalované technologické zariadenia priamo na mieste osadenia ČOV. Nádrže ČOV sú umiestnená sčasti alebo úplne pod terénom. Zakrytie ČOV je riešené oceľovými roštami, plastovým prekrytím, betónovými doskami s revíznymi vstupmi. Pri väčších nádržiach sú nad nádržami inštalované obslužné lávky z ocele s povrchovou úpravou. ČOV je možné taktiež umiestniť v zastrešenom objekte resp. bez prekrytia. Umiestnenie zdrojov tlakového vzduchu a elektrorozvádzača rieši projekt ČOV.

Čistička odpadových vôd Čistička odpadových vôd Čistička odpadových vôd Čistička odpadových vôd

Technologická linka je zvyčajne tvorená:

1. Mechanické predčistenie
Mechanické predčistenie je zvyčajne tvorené systémom hrablíc (hrubé hrablice, jemné hrablice alebo hrablicový kôš) resp. čerpacou stanicou s čerpadlami so sekacím zariadením. V prípade potreby môže byť do mechanického predčistenia zaradený lapač piesku a lapač štrku.

2. Biologický čistenie
Základom biologického čistenia je biologický reaktor s denitrifikačnou a nitrifikačnou časťou. V nitrifikačnej časti je osadený prevzdušňovací systém, pričom zdrojom vzduchu sú duchadlové agregáty v protihlukových krytoch resp. dúcharňách. Odstraňovanie dusíka zabezpečuje vnútorná recirkulácia aktivačnej zmesi medzi týmito oboma časťami biologického reaktora. Pri odstraňovaní fosforu je ČOV doplnená dávkovaním zráža- cieho činidla pre fosfor. Pri väčších ČOV sa môže technológia rozšíriť o regeneráciu kalu, čo umožňuje znížiť potrebný objem aktivácie a prispieť k zlepšeniu sedimentačných vlastností kalu bez zníženia účinnosti čistenia. V separačnej (dosadzovacej) nádrži dochádza oddeleniu vyčistenej vody od aktívneho kalu. Separačný stupeň môže byť aj súčasťou biologického reaktora. Vyčistená voda odteká cez odtokové žľaby vybavené nornými stenami a cez merný objekt do odtoku. Usadený aktívny kal je vonkajšou recirkuláciou prečerpávaný späť na začiatok časti biologickej časti ČOV.

3. Terciárne dočistenie
V prípade sprísnených požiadaviek na kvalitu vyčistenej vody je možné zaradiť za biologickým reaktorom ČOV ešte stupeň terciárneho dočistenia. Terciárne dočistenie je realizované zvyčajne zemným filtrom, koreňovou čistiarňou alebo samostatným terciárnym dočisťovacím stupňom. Na dočistenie sa využíva mikrofiltrácia, piesková filtrácia resp. filtrácia na filtračných podložiach. Vyčistená voda môže byť ešte dezinfikovaná a biologicky stabilizovaná chlórom alebo UV-žiarením. (s automatickým ovládaním).

4. Kalové hospodárstvo
Kalové hospodárstvo je zvyčajne tvorené kalojemom (s kapacitou min 100 dní) a prípadne mobilným odvodňovacím zariadením. Prebytočný kal (aeróbne stabilizovaný v biologickom reaktore) je zahusťovaný a uskladnený v kalojeme. Stabilizovaný kal je možné odvodniť na mobilnom odvodňovacom zariadení do rypného stavu a využiť v poľnohospodárstve. Kal sa môže odvážať z kalojemu na skládku alebo na ďalšie spracovanie.

5. Meranie a regulácia
Čistiarne sú vybavené systémom automatického riadenia, ktorý umožňuje prevádzkovať čistiareň automaticky - s minimálnymi zásahmi do procesu čistenia. Systém automatického riadenia riadi chod jednotlivých zariadení čistiarne ako aj celej čistiarne v závislosti od množstva odpadových vôd. Súčasťou regulácie je riadiaca a vyhodnocovacia jednotka, ktorá na základe informácií z ultrazvukovej sondy, oxickej sondy a ďalších zariadení z čistiaceho procesu riadi chod jednotlivých strojnotechnologických zariadení v linke čistenia. V prípade dávkovania zrážadla na elimináciu fosforu, dávkovania chlóru a pod. je možné zautomatizovať dávkovanie potrebných chemikálii. Celý systém môže byť napojený na počítač, čím sa zvyšuje spoľahlivosť chodu čistiarne, monitoruje a sprehľadňuje čistiaci proces a zefektívňuje obsluhu. Ponúkame odberateľom možnosť zapožičania systému automatizovaného riadenia na dohodnuté obdobie (v prípade, že tento systém nie je predmetom dodávky). Počas dohodnutého obdobia si bude môcť zákazník overiť ekonomický prínos systému riadenia a rozhodnúť o jeho zakúpení.

Cenová kalkulácia

Výhody ČOV realizovaných našou firmou:

 

Produktové listy

Technická čpecifikácia

 
VH Ekotovar TUV
ČOV Trnava

Kompletná ČOV - čistiareň odpadových vôd - aj s príslušenstvom za nanižšie ceny. Na čističky odpadových vôd máme EUROcertifikát a dlhoročnú prax.

Kontaktujte nás

Bednár Montáže, s.r.o.
Lošonec, 919 04
0905 229 394
info@bednarmontaze.sk

© 2024 Bednár Montáže, s.r.o., Všetky práva vyhradené | Informácie o cookies | tvorba web stránok bohacek.sk